Generalforsamling

8. juli 2021

Generelforsamling:

Onsdag d. 08. september 2021 kl. 19:00

Sted: Sakskøbings sportscenter.

Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. - behandling af det på generalforsamlingen af d. 11. august 2021 fansatte forslag om generalforsamlingens udtalelse/vedtagelse af et mistillidsvotum på tilden nuværende bestyrelse.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.

6. Forslag for bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere

8. Information, status og debat omkring varmestrid. Fremtidige muligheder.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisor.

12. Eventuelt. 

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, på ovennævnte adresse.

 

De varmeste hilsner

Bestyrelsen