Bemærkninger til Forsyningstilsynets afgørelse efter tilsyn med Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.’s faktisk afholdte omkostninger til realisering af energibesparelser

Forsyningstilsynet har i 2020 gennemført en kontrol af vores afholdte omkostninger til realisering af energibesparelser for årene 2017-2020. Vi modtager på baggrund af deres kontrol en påtale i forhold den måde, som vi har indregnet a´conto betalinger og faktisk afholdte omkostninger på. Afgørelsen bliver offentliggjort på deres hjemmeside www.forsyningstilsynet.dk hvor den efterfølgende kan læses i sin helhed.

Vi har købt assistance til at gennemføre lovpligtige energibesparelser hos Dansk Fjernvarmes Handelsselskab lige som en stribe andre fjernvarmeværker. De har benyttet en a´conto model, der ikke har fulgt kalenderåret, hvilket kan sammenlignes med den måde vi opkræver betaling for fjernvarme på.

Det har naturligvis ikke nogen indvirkning på kvaliteten af de energibesparelser, som de har indberettet. Dette stilles der heller ikke spørgsmålstegn ved og ligeledes er konklusionen, at vi ikke har opkrævet mere hos vores forbrugere end hvad vores faktiske omkostninger har været set over perioden.

For forståelsens skyld er hermed en kort beskrivelse af ”sagen” og baggrunden for denne:

Sagen kort

Sakskøbing Fjernvarmeselskab har modtaget afgørelse fra Forsyningstilsynet, der beskriver, at vi ikke har mulighed for at indregne flere beløb i tarifferne. Det er beløb som er betalt aconto til Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, DFH, under ”Energispareordningen”. Det skal bemærkes, at der alene er tale om påtaler – dvs. henstilling om ændret regnskabsførelse – og ikke påbud. Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages ændringer.

Der er heller ingen grund til at foretage ændringer, idet vi har dokumenteret, at der er fuld overensstemmelse imellem det samlede beløb, som vi har betalt til DFH i perioden, og de beløb som vi har opkrævet hos vores forbrugere. Forsyningstilsynet kvitterer for dette med formuleringen ”Forsyningstilsynet finder det dokumenteret, at differencen imellem de af virksomheden opkrævede acontobeløb i ét år og den faktiske omkostning, som virksomheden har afholdt året efter, er fraregnet de tariffer, der er opkrævet hos varmeforbrugerne i det efterfølgende år”. Med andre ord: Selvom der har været forskydninger imellem årene, er forbrugerne ikke opkrævet mere end hvad selskabets faktiske omkostninger til DFH har været samlet set i perioden.

Baggrund

Det handler om køb af energiforbedringer. Vi er tidligere blevet pålagt, at vi skulle motivere vores kunder til at energiforbedre. Ordningen har eksisteret i over 15 år og er blevet skærpet flere gange, med det resultat at de fleste forsyningsselskaber har måtte betale sig fra opgaven, og dermed blev energiforbedringer en handelsvare.

Vi har igennem de senere år købt vores andel hos Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, hvor vi har deltaget i en fælles puljeordning. Vi har dermed overholdt lovgivningen ved på denne måde at realisere energibesparelser indtil dette krav ophørte med udgangen af 2020. Hvert forår er det foregående års energibesparelser blevet fordelt efter behov imellem medlemsselskaberne. Alle medlemsselskaber har betalt den samme gennemsnitspris pr. tildelt kWh, uanset hvilke konkrete energispareprojekter de har modtaget.

Opgørelse af den faktiske gennemsnitspris er af praktiske årsager først mulig efter årets afslutning. DFH har drevet forretning inden for energibesparelserne siden 2014 baseret på aconto modellen uden anmærkninger. Det er således først meget sent Forsyningstilsynet ønskede en anden model med afregning inden for kalenderåret. Ved Energispareordningens afslutning i efteråret 2020, skete der en endelig afregning af acontobeløbene for alle. Vi kan som medlem glæde os over, at prismodellen har sikret os og de øvrige medlemsselskaber stordriftsfordele og fair markedspriser under Energispareordningen.

 

Venlig hilsen

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

//