Nyhedsbrev September 2022

5. september 2022

Nyhedsbrev september:
Efter en dejlig og varm sommer, hvor energipriser og fjernvarme har fyldt en del, skal vi nu orientere om, hvad der har rørt sig i den seneste periode.


Straffesagen mod REFA MSK
Vi har som sådan ikke været part i sagen, der er blevet anlagt af anklagemyndigheden på baggrund af vores politianmeldelse af REFA MSK. Vi anmeldte dem tilbage i starten af 2021, da de lukkede for varmen til os.
Der blev i fredags afsagt dom i straffesagen, og REFA MSK frifindes for strafansvar.
Dommen udtaler sig dog ikke om, hvorvidt REFA MSK har forsyningspligt over for Sakskøbing Fjernvarmeselskab eller ej. Dommen siger, at grundlaget for en forsyningspligt ikke er klar nok til, at REFA MSK kan pålægges strafansvar efter straffeloven.
Samtidig står der, at retten ikke har taget stilling til, om den manglende forsyning fra REFA MSK til os kan have civilretlige konsekvenser. Det er det, som vi fører en civilretlig retssag om ved landsretten, og det fremgår altså direkte af dommen, at straffedommen ikke tager stilling til det spørgsmål.
Frifindelsen sker jo sådan set på grundlag af, at der ikke direkte står i REFA MSK’s projektgodkendelse at de har forsyningspligt. Det betyder ikke, at de ikke har forsyningspligt. Det betyder alene, at retten har ment, der ikke var grundlag for at pålægge strafansvar.
Eftersom vi har forsyningspligt overfor vores varmekunder, så er det selvfølgelig væsentligt for os, at vi er sikre på, at vores leverandør ikke blot kan lukke for varmen, hvis der skulle opstå en ”uenighed” igen.


Flot regnskab fra REFA MSK, men med malurt i bægeret
REFA MSK har for et stykke tid siden aflagt deres regnskab for 2021, hvilket udviste et flot positivt resultat. Til trods for at vi stort set har været deres eneste kunde i størstedelen af året, så har de høje elpriser bidraget pænt til årets resultatet.

Den kontrakt som vi indgik med REFA MSK i 2021 bygger på en ”omkostningsbestemt” varmepris. Det vil sige, at vi skal dække deres omkostninger til at producere varme, og at et eventuelt under- eller overskud således skal indregnes i vores pris det efterfølgende år (lige som den måde vi afregner vores varmekunder på). Rent teknisk er det dog ikke ud fra deres offentliggjorte årsrapport men ud fra deres varmeregulatoriske regnskab. Efter længere tids dialog med REFA MSK står det klart for os, at vi ikke er enige om, hvilke omkostninger der skal indeholdes i den omkostningsbestemte varmepris. Vores forventning var, at de ud fra vores kontrakt ville ”afregne” en del af årets overskud til os.


Sakskøbing Fjernvarme betaler advokatsalærerne for REFA MSK og tidligere års underskud (underdækning)
I det flotte resultat REFA MSK har realiseret i 2021 har der været plads til, at de har kunne udgiftsføre væsentlige advokatomkostninger, der alt andet lige må dække størstedelen af forløbet i ”konflikten”. Som det ser ud her og nu, så er det således varmekunderne i Sakskøbing, der har betalt størstedelen af den regning. Til trods for dette var der et pænt overskud, men her har de modregnet i tidligere års underdækning, så året går i nul. Alm. praksis giver selvfølgelig mulighed for en modregning i foregående år underdækning, men her må vi konstatere, at de bruger en del af den ”store” akkumulerede underdækning, der hidrører fra perioden med de gamle kontrakter (de uopsigelige aftaler som de opsagde ved rekonstruktionen). Dette vælger de således nu at opkræve hos varmekunderne i Sakskøbing. Vi er af den opfattelse, at dette er klart i strid med ”reglerne” på området.


Ny klagesag over den omkostningsbestemte varmepris
Med baggrund i dette, så har vi desværre ikke andre valgmuligheder end at klage til Forsyningstilsynet over den måde vores omkostningsbestemte varmepris bliver fastsat på. Dette er vores eneste mulighed for at få rettet op på forholdene, så vi kommer til at betale den ”rigtige” omkostningsbestemte varmepris (der pt. er markant lavere end det, som vi betaler i dag).
Vi så allerhelst, at klagesager og retssager ikke var nødvendige, da det er ærgerligt at bruge alle de ressourcer på det. Vi må dog bare erkende, at det er vores eneste mulighed for at sikre, at vores varmekunder behandles på en ordentligt og fair måde.


Vi forventer ingen stigninger i varmeprisen for den kommende periode
Da elpriserne fortsat er meget høje, så forventer vi for den kommende periode ingen stigninger i varmeprisen – snarere tværtimod. Som beskrevet ovenfor har REFA MSK i 2021 udgiftsført nogle ”store poster”, og de kommer forhåbentligt ikke igen i samme omfang. Det giver grundlag for, at vi kan henlægge til kommende års ”projekter” og foretage det nødvendige vedligehold af vores ledningsnet m.m.


Vi oplever fortsat interesse for at blive tilsluttet fjernvarme, da nogle af de andre alternativer f.eks. pillefyr er blevet markant dyrere.
De voldsomme prisstigninger på ”de alternative” brændselsformer gør, at det nu er endnu mere vigtigt, at vi i Sakskøbing Fjernvarme sikrer vores selvstændighed, og arbejder målrettet på en økonomisk attraktiv varmepris.


Bestyrelsen fornemmer at have andelshavernes opbakning til dette arbejde, på trods af de ressourcer der løbende anvendes.

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.